Semalt, "Domen hasaba alyş gullugynyň" alan e-poçtaňyzyň kezzapdygyny nädip tapmalydygyny düşündirýär

Bu kezzaplyk, internet ulanyjylarynyň köpüsi üçin adaty bir duşmana öwrülýär. Elektron söwda web sahypalarynyň köpüsi kezzaplygyň täsirinden ejir çekýär. Adamlaryň spamy ýüze çykarmak we ýok etmek üçin ulanyp biljek köp usuly bar. Spam hüjümleri ýüze çykan halatynda köp kärhanalar uly ýitgi çekýärler. Beýleki ýagdaýlarda, elektron söwda web sahypalary adamlary kredit kartoçkasy ogurlamak ýaly internet galplyk hüjüminde millionlarça adamy ýitirýär. Web hosting firmalarynyň köpüsi üçin spamyň görnüşini, şeýle hem spamy ýok etmegiň usullaryny bilmek aňsat.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko, spam hatlarynyň käbir görnükli aýratynlyklary öz içine alýandygyny aýdýar:

  • Dürli domen registratorlary. Spam hatlarynyň köpüsi kanuny domen registratorlaryndan gelip çykmaýar. Olar hakerleriň e-poçtalary awtomatlaşdyrmak üçin edýän web sahypalaryndan gelýär. Köpçülikleýin hüjümleri ibermek üçin ulanýan e-poçta salgylarynyň ýygyndysyny ýasap başlaýarlar. Köplenç bu e-poçta sanawlary garaňky bazarlarda satyn almak üçin elýeterlidir. Domen registratorlary kezzap e-poçtalaryny kanuny e-poçtalardan tapawutlandyrmagyň ölçegi bolup biler.
  • Iň ýokary derejeli domenler bilen baglanyşyk. Aldaw hatlarynyň köpüsi, ýokary derejeli domen e-poçta üpjün edijileriniň köpüsi bilen baglanyşykly däl. Mysal üçin, kanuny iş ýa-da töleg ulgamy däl-de, adamlaryň ýa-da obýektleriň atlary bar. Hukuk çeşmelerinden gelýän domen hasaba alyş hyzmatlarynyň anyk platformasy we salgylanma platformasy bar. Göz aýlamagyň ähli tejribesini ygtybarly etmek bilen bir hatarda size peýdaly bolup biljek e-poçta hyzmatyny ulanmak mümkindir.
  • Mazmunyndaky kemçilikleriň bolmagy. Galp kezzap e-poçta kemçiliklerini gözlemek möhümdir. Köplenç adamlar nädogry grammatikany we hilini pes logotipleri ulanýarlar. Aldawçylaryň pes derejeli çäreleri ulanmagy tebigaty. Şeýle-de bolsa, käbir aldawçylar bu päsgelçiligi bozup bilerler. Kanuny görünýän e-poçta üçin bu tarapy ýalňyşmazlyk möhümdir. Şeýle hem, basmagyň üsti bilen käbir gönükdirmeler bolup biler. E-poçta gutyňyzyň içinde hereket ediş görnüşinde gönükdirmeleri gözläň.
  • E-poçta lokalizasiýasy. Toperli ýokary derejeli domenleriň köpüsi ulanmak aňsat bolan e-poçta iberýär. Hakerleriň köpüsi olary pidalaryna ýetmek üçin ulanýarlar. E-poçtaňyzyň size laýyk edilendigine göz ýetirmek möhümdir. Bu ýagdaýda, spam bolmak ähtimallygy ýokary bolan tükeniksiz e-poçtalardan gaça durup bilersiňiz.
  • Adamlar web sahypalaryny ýasasa, ahyrky ulanyjyny nyşana alýarlar. Netijede, spama garşy çäreleri we beýleki howpsuzlyk ädimlerini ýatdan çykaryp biler. Internet marketing usullaryndan bir bölegi, spam we kezzapçylyk hüjümleriniň tebigatyny öwrenmek möhümdir. Bu makaladaky ädimler arkaly, onlaýn amallaryň köpüsi üçin web sahypaňyzy ygtybarly edip bilersiňiz.

Netije

Internet köp adama kömek edip biljek giň çeşme. Netijede, esasy kärhanalar interneti müşderiniň magnit hökmünde ulanýarlar. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) ýaly ýönekeý mahabat usullaryny ulanyp, köp adama baryp bilersiňiz. Şonuň ýaly-da, hakerleriň we spamçylaryň gündelik işlerini güýçlendirýän usullary bar. Mysal üçin, kezzapçylyk operasiýasynda ejiz pidalary spam edip bilerler. Web sahypalaryna eýe bolan adamlar üçin onuň howpsuzlygy, şeýle hem alyjylaryň howpsuzlygy bu meselelere baglydyr.